Onze visie

Stedelijke basisschool De Schommel

De Schommel hanteert volgende fundamentele uitgangspunten. Dit zijn de identiteitskenmerken van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

  • Openheid - De school staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
  • Verscheidenheid - De school vertrekt vanuit positieve en onbevooroordeelde erkenning van de verscheidenheid van de gemeenschap. Verscheidenheid is een verrijking.
  • Democratisch - De school is het product van de democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan.
  • Socialisatie - De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op om volwaardig deel te nemen aan een democratische en pluralistische samenleving.
  • Emancipatie - De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden en wakkert hun zelfredzaamheid aan.
  • Totale persoon - De school streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na met aandacht voor zowel kennisverwerving als attitudevorming.
  • Gelijke kansen - De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
  • Medemens - De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens.
  • Europees burgerschap - De school brengt de leerlingen de principes bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale kader en het multiculturele gemeenschapsleven.
  • Mensenrechten - De school draagt de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind uit en verdedigt ze.